Privacy policy

1. Wat gebeurt er met de nuttige informatie of medische gegevens die ik invul bij mijn profiel?

Als je de app installeert kan je nuttige informatie aan je profiel toevoegen, bijvoorbeeld dat je doof of slechthorend bent of dat je hartproblemen hebt. Deze gegevens blijven opgeslagen op je telefoon.

Wanneer je vervolgens via de app een noodcentrale contacteert, kan de operator die gegevens zien en deze desgevallend doorgeven aan de hulpdiensten. Die gegevens worden verder niet opgeslagen.


2. Welke gegevens zien de noodcentrales als ik met de app bel?

Wanneer je met de app een noodcentrale contacteert, zien de operatoren je telefoonnummer, je locatiegegevens en de gegevens die je eventueel aan je profiel hebt toegevoegd (bijvoorbeeld medische gegevens). Tijdens de oproep zal je locatie regelmatig geüpdatet worden als  je je verplaatst of als de verbinding een betere lokalisatie toelaat. Die geüpdatete locatiegegevens zijn uiteraard ook zichtbaar voor de operator.

Na het beëindigen van de noodoproep zullen de nooddiensten je positie nog maximaal 2 uur handmatig kunnen opvragen (bijvoorbeeld om je te vinden zodra de hulpdiensten ter plaatse zijn aangekomen).


3. Hoe worden deze gegevens verstuurd?

Het versturen van je gegevens gebeurt via een beveiligde internet verbinding (HTTPS) of via een SMS (als internet niet beschikbaar is).


4. Kan de app de hulpdiensten ter plaatse ook helpen om mij snel terug te vinden als ze mij niet meteen vinden?

De hulpdiensten kunnen via de app een toon activeren op je telefoon als zij je ter plaatse niet zouden vinden.


5. Wanneer en hoe kan de chatfunctie geactiveerd worden?

De app heeft een chat/tekst-functionaliteit die geactiveerd kan worden door een operator van de noodcentrale. Deze chatfunctie wordt enkel geactiveerd wanneer er niet via spraak gecommuniceerd kan worden.

Deze chat is voornamelijk bedoeld voor doven, slechthorenden en personen met een spraakstoornis, maar het kan ook gebruikt worden in gevallen waarbij personen niet kunnen praten (bijvoorbeeld als er teveel omgevingsgeluid of als er een slechte spraakverbinding is).

 


Privacybeleid: voorwaarden

112 BE is een mobiele applicatie en is bedoeld voor het versturen van meldingen van noodsituaties. Ga voorzichtig en verstandig met deze applicatie om en doe alleen een melding in geval van een echte noodsituatie.

Lees deze eindgebruiker licentie overeenkomst zorgvuldig door voordat u op de "Ik ga akkoord"-knop drukt, de applicatie download of gebruik maakt van de 112 BE applicatie. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, klik dan niet op de knop "Ik ga akkoord", download de applicatie niet en maak er geen gebruik van.

De applicatie is aan u beschikbaar gemaakt via een App Store. Dit houdt in dat u een licentie hebt gekregen om de applicatie te gebruiken onder de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. Het aanvaarden van deze voorwaarden is een voorwaarde om de licentie te verkrijgen en dus de applicatie te mogen gebruiken.

1. Definities

In deze overeenkomst worden de volgende termen gebruikt:

  • "u", "uw": de gebruiker van de applicatie;
  • "we", "wij", "ons" of "onze": Nextel, gevestigd te Wommelgem, ondernemingsnummer BE 0424.980.061
  • "applicatie": de 112 BE applicatie (inclusief alle bijwerkingen en updates van deze applicatie);
  • "noodsituatie": elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of kan veroorzaken zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging tov het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke maatschappelijke belangen.

2. Gebruik van de applicatie

De applicatie wordt als volgt gebruikt:

  1. Indien zich een situatie voordoet waarbij de noodzaak tot hulp aanwezig is, mag u met de applicatie een noodoproep doen. U wordt automatisch doorverbonden met de desbetreffende alarmcentrale via het bijbehorende alarmnummer.
  2. Om gebruik te kunnen maken van de applicatie, moet uw toestel aan staan, niet in vliegtuigmodus staan, moet u verbonden zijn met het internet en dient uw GPS-locatie bekend te zijn doordat uw toestel dit signaal uitzendt. Omdat de applicatie een internetverbinding nodig heeft, kan het gebruiken van deze applicatie dus kosten met zich brengen. Uw telefoonaanbieder kan u meer vertellen over deze kosten.
  3. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om de applicatie te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u geen internetverbinding heeft. Uw telefoonaanbieder is hier niet voor verantwoordelijk. Ook al heeft u de applicatie op uw toestel geïnstalleerd, u kan altijd in geval van nood zelf de gekende noodnummers bellen.

3. Omvang van de licentie

De aan u verstrekte licentie voor de applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie op grond waarvan u gerechtigd bent de applicatie binnen het grondgebied van België te gebruiken op de wijze als omschreven in artikel 3. Het is niet mogelijk of toegestaan de applicatie buiten België te gebruiken. Wanneer u gebruik maakt van de applicatie, is het niet toegestaan om:

•  de applicatie op een niet door u gehouden apparaat installeren;
•  de applicatie op een (peer-to-peer) netwerk of anderszins beschikbaar maken voor derden;
•  de applicatie te verhuren of te verkopen;
•  een sub-licentie tot het gebruik van de applicatie te verstrekken; en
•  de applicatie aan te passen, de source code te achterhalen en/of afgeleide werken van de applicatie te ontwikkelen.

4. Misbruik van de applicatie

Onder misbruik wordt verstaan: het gebruiken van de applicatie op een andere wijze zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, alsmede het gebruiken van de applicatie op een wijze die de rechten van (een) derde(n) schendt. Misbruik van de applicatie is strafbaar en kan de aanleiding zijn tot een boete. Wij kunnen misbruik altijd melden bij politie en/of justitie.

Een boete wegens het misbruik van de applicatie staat tevens niet in de weg aan de verplichting om alle werkelijk door ons of derden geleden schade te vergoeden.

5a. Gebruik van informatie / Privacy

U geeft ons hierbij toestemming om de door u verstrekte informatie te verwerken, bewaren en gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig of gewenst voor het juist doen werken van de applicatie alsmede voor het verder ontwikkelen van de applicatie en aanverwante producten. We zullen de door u verstrekte informatie verwerken, bewaren en gebruiken in lijn met de hiervoor geldende wetgeving.

Indien u een melding doet, dan wordt deze samen met de verzonden informatie op het moment van de melding, doorgegeven aan de meldkamer van de alarmdiensten. Deze gegevens worden opgeslagen in lijn met de hiervoor geldende wetgeving

5b. Locatiegegevens

Indien u een noodsituatie meldt, zullen uw locatiegegevens worden doorgegeven aan de alarmcentrale. Zij zullen uw locatiegegevens opslaan in lijn met de hiervoor geldende wetgeving.

Indien u op enig moment niet meer in wenst te stemmen met het door ons realtime en geanonimiseerd bijhouden van uw locatiegegevens, kan u de applicatie van uw toestel verwijderen. Gebruik van de applicatie zonder gps is niet mogelijk. Deze mogelijkheid kan dus niet uitgezet worden. Wil u dit niet langer, dan kan u de applicatie verwijderen.

6. Vrijwaring

Middels het gebruik van de applicatie stemt u ermee in dat u ons en onze bestuurders, commissarissen, werknemers, investeerders, opdrachtnemers en contractspartijen volledig vrijwaart voor enige aansprakelijkheid of (overige) vordering die ontstaat als (direct of indirect) gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door u. Hierbij doet u afstand van enig regresrecht op voornoemde partijen.

7. Beëindiging

De licentie eindigt zodra deze door ons of door u wordt beëindigd. Wij hebben het recht de licentie per direct te beëindigen indien u deze voorwaarden schendt of wanneer wordt besloten de applicatie niet langer te gebruiken. Het staat u ten alle tijde vrij de licentie te beëindigen. Na beëindiging van de licentie zal u het gebruik hiervan staken en de applicatie verwijderen. Wij zijn gerechtigd om uw gebruik van de applicatie op enige door ons gekozen wijze te blokkeren.

8. Wijzigen applicatie en wijzigen voorwaarden

We hebben het recht om de applicatie te wijzigen (bijvoorbeeld in geval van een update), te staken, of te beëindigen zonder voorafgaande melding hiervan. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit of zou voortvloeien uit een dergelijke wijziging, staking of beëindiging.

We hebben het recht deze voorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wijzigingen in de applicatie of in (de interpretatie van) toepasselijke wetgeving hier aanleiding toe geven. Indien we de voorwaarden wijzigen, zal u hiervan melding krijgen en zal u worden gevraagd of u met de wijzigingen akkoord gaat. Indien u niet met de wijzigingen akkoord gaat, zal de licentie worden beëindigd.

9. Intellectueel eigendom

De Software, inclusief alle Intellectuele eigendomsrechten die ze bevat, is en blijft exclusief eigendom van Nextel en U hebt geen recht, titel of belang in deze Software tenzij dit expliciet is vermeld in deze Overeenkomst. U stemt ermee in om onbevoegd kopiëren van de Software te verhinderen. Elke titel in en op de Software, alle kopieën (volledige, gedeeltelijke of in elke andere vorm) ervan en alle Intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Nextel. Tenzij expliciet vermeld in dit document, verleent Nextel U geen expliciete of impliciete rechten in het kader van patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen van Nextel. U zal deze rechten respecteren en geen van voornoemde informatie gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de applicatie zoals omschreven in deze voorwaarden.

10. Aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het niet of onjuist werken van de applicatie. Indien de applicatie op enig moment niet blijkt te werken en er sprake is van een noodsituatie, dient u zelf contact op te nemen met de hulpdiensten door te bellen met de gekende noodnummers.

We zijn niet aansprakelijk voor het al dan niet reageren van de ontvangers van een melding op deze melding, voor de kwaliteit van de hulpverlening die naar aanleiding van het gebruik van de applicatie kan worden geboden en ook niet voor het al dan niet werken van het communicatiesysteem van de hulpdiensten.

11. Garantie

U bent ermee bekend en akkoord dat het gebruik van de applicatie op eigen risico plaatsvindt. De zin en kwaliteit van de applicatie hangt af van het juiste gebruik ervan door u en de overige gebruikers. Wij hebben hier geen invloed op.

We geven geen garantie op de werking of kwaliteit van de applicatie, noch op de accuraatheid van de door de applicatie verstrekte informatie, noch op de snelheid of kwaliteit van eventueel naar aanleiding van de applicatie geleverde hulp. We verstrekken geen ondersteunende diensten. We zijn niet verplicht de applicatie te updaten of bij te houden. We geven geen garantie op de juistheid van middels de applicatie gedane meldingen.

Geen enkele mondeling of geschreven bericht van ons kan een garantie doen ontstaan.

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen u en ons is Belgisch recht van toepassing.

13. Overige

Mocht op enig moment blijken dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of afdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Tevens wordt de niet rechtsgeldige of afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling met een inhoud en strekking die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert en die wel rechtsgeldig en afdwingbaar is.

Alle afspraken die tussen u en ons in het kader van uw licentie van de applicatie gelden, zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op een wijze waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zijn niet mogelijk.

 

Laatste update: 20/03/2019